Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

כמה עולה לעשות ספר תורה נבון בידי נציגי מכירות יוכל ולהגדיל רק את היתרון
מחבר: ג'ון פ. טאליץ '
google.com/articles/business_and_finance/article_4849.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:
זכוכית האפשרויות הבטוחות לזרז את אותה הרווח היא בעצם פריסת משאבי מכירה המתמחרים מנקודת מבט נעימה את אותם המוצרים והשירותים רק שלך. המחיר המעודכן יכול להגדיל את היתרון 2 שנים מאפשר שיפורים שיש להן המוצרים שנמכרו או הפחתות בשנת SG&A. כמו, תיקון של 1% אלו שיש להן מרחיב את כל הרווח התפעולי בכ- 12% אך שינוי לטובה אצל 1% בעלויות הסחורות שנמכרו (COGS) או לחילופין הכסף שהוקצב לטיול המכירה, הכלליות והניהוליות (SG&A) פשוט נדרש גידול תפעולי של כ- 8%. עד שנתיים דרך -2% בהתאמה. (1)

היוון הן לא מינימאלי מצמצם את אותן הרווחים אם וכאשר דרמטי. ניתוח TopMarks העלה כי קיצוץ מחירים של 0.5%, 1% ו -3% הפחית את כל התועלת הגולמי בכ -2%, 3% ו -10% בהתאמה. (1)

מתופעל להקצות שיקול הכירא לתמחור לנציגי עסקאות שהוכשרו במקצועיות שהוכיחו כושר לתת לפי השווי המועבר הכללי. כלומר, אלו שפונה למעשה לצרכים של הלקוחות להפחתת המחירים של התפעול אצל תחולת החיים של החפץ או המוצר או גם הטבות פיננסיים מיוחדים. על פי גישת שימוש הנה, מספר מוצר הטיפוח הינה פונקציה של החזר השקעה משתלמת אך לא ומחיר.

הדפסה של כחלק מ ערכה של כללי שנמסר דורשת נציגי הזמנות להבדיל רק את עסקיהם של לקוחותיהם ונוסחאות מניב ביזנס. השלמת תכנון הגיע אמורה ליטול ידיעה על: 1) עלויות מסובכות לקונה ונתוני מחירים (כולל הצעות מחיר זכויות והפסדים) ו- 2) רמות מספר אצל מתחרים טיפים משמעות. לכן חמושים, נציגי הזמנות יוכלו:

> קבוע את אותו הזוג שאפשר להעלות בדרגה כללית את אותן התעריפים או הרווחים העסקיים שלכם באמצעות פתרון המוצר / ההעברה שהם כבר מציעים;

> ציטט רק את מחירם חדש שמצוין על ידי הקשר של מחירי התחופ, עמדות התעריפים הנוכחיות ספציפי בקרב הלקוח והנהלת יעדי התעריפים רוצה שנציג המכירות ישיג; ו;

> הימנע מהשארת כסף על השולחן.

ברוב המקרים, פונקציות משתנות בכול זכוכית מהן קריטריוני הקנייה שלהן יש קלט להחלטת הרכישה. חשוב, בעקבות זאת, שנציג עסקאות יבין את אותה קריטריוני הקנייה של כל כך לוקח החלטה או לחילופין משפיע על מנת למקם את אותו מידת רעיון המכירות המדגיש את ביצועי המוצר וכלכלתם, האחריות, מסכימות רהיטים, בית עסק וכו' '.

לסיום, טיפים לקבלת סכומים תלויה לרוב מאוד במידה יעיל ונציג עסקאות מבנה ומתקשר את העסקה. דרכי עיצוב עלותם חיוני לא פחות מתג מחירם. פריטים מחוץ לחשבונית למשל הנחות נפח, הנחות בסוף השנה, תנאי כסף, הנחות והובלה זכאים להשפיע על תפיסות סכומי הקליינט.

(1) התוצאות הטובות מבוססות המתארת את דגימה אנליטית של TopMarks בקרב בתי חרושת הנשלטות בתעשייה ונסחרות בבורסה.ZZZZZZGo Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.