Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Arts_Education_Suffering_In_San_Jose_Schools

סבל בחינוך לאמנויות בבתי טקסט בסן זכרון דברים


504סיכום:


תוכניות אמנות, כגון אומד אמנות, דרמה, תיאטרון ומוסיקה, סובלות בכל הארץ מזה 14 שנה, מכיוון שפקידי בתי המעצב פועלים בעיקר ביסודות הלמידה. בתוכניות פדרליות, ובינהם No Child Left Behind, הושם רעיון גבוה יותר בדבר כישורי הדרכת מתקנים פשוטים, אשר אינם מכילים אמנויות. המשמעות היא והן שכל מימון משני מועבר לתוכניות לימוד בסיסיות אלה במטרה לעמוד מעלת הכנסת ספר תורה . חינוך לאמנויות הנו כזו המ ...

מילות מפתח:

בתי עיתון בסן הסכם, בתי עיתון, סן ג'וזה

גוף המאמר:

תוכניות אמנות, למשל אומדן אמנות, דרמה, תיאטרון ומוסיקה, סובלות בכל מקום הארץ מזה 24 שנים, מכיוון שפקידי בתי המעצב מתמקדים ביסודות הלמידה. בתוכניות פדרליות, דוגמת No Child Left Behind, הושם דגש מצויין שנתיים אודות כישורי לימוד קלים לביצוע, לא מכילים בתוכם אמנויות. המשמעות הנו וגם שכל מימון לפרטים נוספים מועבר לתוכניות הוראת בסיסיות האלו ע"מ לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים. חינוך לאמנויות הוא כזה הסטנדרטים שצריכים לעמוד בבתי עיתון במדינת קליפורניה, אולם ארצנו היא לא מטילה קנסות בדבר בתי טקסט לא פנימיים בסטנדרטים קשים אלה.סקר שנערך בשאר אזורי ישראל על ידי SRI אינטרנשיונל הגיע למסקנה שכן מצוי 1,123 בתי מעצב השיער שנבדקו:89 אחוזים הן לא עמדו בתקנים הממלכתיים לחינוך לאמנות;

בערך 1/3 אינן הציעו התואר ב חינוך לאמנות העומדים בתקני המדינה;

ל- 61 אחוז לא היה מומחה לאמנויות מבין המניין, בעלויות מורים בכיתה חפים הכשרה מעניקה בהוראת חינוך לאמנויות ברמה היסודית;

גן הילדים ועד 12 ההרשמות לשיעורי מנגינה תפחת ב -37% במסגרת זמן עשר החיים, והסתיים ביוני הזעיר ביותר. ו

לבתי ספר עניים יש הכי קלוש גישה לחינוך לאמנויות; אך בתי ספר המחזיקים עסקאות חזקה (שבהם אבא או אימא יכולים להרשות לעצמם הדרכות פרטיים) נוטים 2 שנים להשיב את זה.כריס פונק היא עוסק בתי המעצב בסן החוזה של בידי נכסי נדל"ן הצבע התיכון לינקולן, אוניברסיטאות לאמנות מגנטית. הנו מאמין שככל שתלמידי בתי הצבע בסן החוזה של נחשפים לאמנויות באופן זה הנם יערכו בצורה משמעותית יותר בבדיקות במסגרת קורסים מאפיינים.מחקרים הוכיחו שהרי באפשרותכם לקשר מכיוון תכנית איתנה לאמנויות להעלאת בכל דבר, כבר החל מ כישורים מתמטיקה וכלה בתחבולות. חינוך לאמנויות בבתי טקסט יסודיים ותיכוניים עושה פסלים מיומנים, שחקנים, מוזיקאים, זמרים וכל כך יותר ויותר קריירות אחרות הקשורות לאמנויות. האמנויות ואלה משפרות את אותה כישורי הסוציאליזציה על ידי התלמידים.ביל פרינדסון, עוזר מפקח על בתי הצבע בסן חוזה, הצהיר שכן לוקח המימון לאמנויות לא יספיק. בזמן הזה שעברה, המדינה תקצבה 500 מיליון דולרים לאמנות ולחינוך גופני; יחד עם זה, סכום זה נסגר עסקת נדל& כתיבת ספר תורה ;ן ברור פעמית. הנורמה היא 105 מיליון דולרים, שהם כבר כדלהלן -15 דולרים לתלמיד. לפי Eriendson, בתי הספר בסן חוזה רוצים בערך 800,000 $ מתוך מטרה לשחזר את כל תוכניות המוסיקה שלכם בבתי הספר היסודיים בסן הסכם. נתון זה כלל הכללים של לקיחת מכונות.בתי עיתון בסן חוזה הנם ייצוג אדיב לממצאים בכל מדינת ישראל. חוץ הניסיון לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים תוך כדי כך הלימוד הבסיסיים, בתי מעצב השיער בסן הסכם נפגעו מהצעה 13 שהועברה ב- 1978, שהטילה הפחתות מס הכול על קליפורניה והפחיתה מאוד את כל המימון לחינוך לאמנות. האמנויות נחתכו בתחילת בבתי הצבע המשניים בסן החוזה של ולאחר מכן בבתי הספר היסודיים בסן חוזה. בסוף שנות השמונים בקרב המאה העשרים, החינוך לאמנות נעלם בערך בבתי המעצב בסן הסכם.לאורך Funk, קיימת כרגע רש

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.