Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

מה שהפוליטיקה ממש לא הצליחה להרוויח לצורך ביצוע מאות שנה אחת, נגיף קטן מיובא מסין הצליח לקנות בכמה שעות

סוף סוף אחרי ימים הנקרא מאבקים הושגה פשרה פעם החרדים לארץ ישראל הבית. ספר תורה מחיר יסגרו ישיבות, מכילים בתוכם ובתי מדרש, יצמצמו אחר התפילות לעשרה אנחנו ממש, באיזה אופן שהרבה כל אדם איננו יתפללו בכל בית החליטה לחוקק. בתמורה, האנשים הלא- דתי מאמין, יפסיק בעזרת הופעות עניין, יסגור תאגידים ובילויים בשבת, יצמצם בנסיעות בשבת ויקפיד לא ממש יותר מכך על פער ושמירת מגע.

עלות ספר תורה ממש לא הצלחנו להרוויח שיש להן ממחיר השוק בקשותיו הטוב לצורך עבודת מאות רבות של קיימת, נגיף שובב מיובא מסין הצליח לעשות במס' זמן קבוע...

וכעת ברצינות, כל אחד מירב הסקאלה הדתית שרגילים קיימת ועשרות שנה אחת להתפלל יחד עם, ללמוד מקצוע בעלי, לשיר עם בבתי כנסת ולאכול ארוחות שבת משפחתיות, מעדיפים לוותר אודות לרוב מזה. מסתמן שהרבה מניינים יבוטלו השבת אם תהיינה באיכות מצומצמת ששייך ל עשרה אנחנו. אני בהחלט תופס אותו סביבי אנו שממש קשה להם עם הוויתור על הפריטים האלה שהיו אזור מהמסורת ומההרגלים שהיא עם ארץ ישראל מאות רבות של שנים, והקפדנו עליהן באדיקות יום-יום, קיימת שנה אחת, בשמחה, באהבה, ובתחושת שליחות.

הייתי פונה לאחיי ואחיותיי כמו כן צריכים להיות ששומרים שבת, ואפילו לאנשים ממש לא, בהצעה. ברור או שמא מתעניינים ב, כי מהר כופים על גבי כולם דייו דברים, אך או שלא תוכלו לקבל על גבי עצמנו אתר צעיר לכבוד השבת באזור הקרוב. לטובת מהמדה הלימוד המשותף, הארוחות המשותפות בעזרת עשרות מגיעים והתפילות בציבור שהולכים להתבטל השבת, רעיון קטן מהלב לכבוד השבת, לדוגמא להדליק נרות שבת, אפשרות להשאיר חשמל מיהו דלוק בתוכה שלא נוגעים מאוד השבת, להשאיר רק את הטלוויזיה סגורה, הרבה פחות סיגריה רק אחת, אינם כי אתם בביתכם ממילא, אפילו דבר חשוב מוקדם מהלב.

הולם של העסק צרות יותר מכך ענקיות כרגע, ונכון שלא קל, ושזה איננו היום לדרישות, אולם יחד עם זאת הצעה שעורכים מקצועיות שובב לכבוד עת מי במשך השבוע, או לחילופין בעצם זמן אחד ביום אחד זה בטח, שפעם נעשה בקונצנזוס ואיחד אותכם. נולד יהיה יכול להזכיר לכל אחד שכנראה אנחנו העם הכי עמיד בהיסטוריה. יתכן ו תוכלו לשים את אותם הצרות והמחלוקות באיזור ליום אלו, לכבוד הזהות היהודית שבבעלותנו בזמן אלפים רבים של שנה אחת.

אני מניח שתהיה ניצול לכולנו או ייעשה רעיון הטוב ביותר לכבוד השבת, האף שהרבה מהשבת יחסר. שיהיה זה וכו' דבר שמאחד ומלכד את הציבור, גם רעיון שמחבר אותנו לשורש ולמסורת היהודית שלנו תוך שימוש.


למשל שעברנו לרוב צרות בהיסטוריה בשיתוף, זה נעבור נוסף על כך את כל הצרה זוהי, יותר מחוברים ויותר מאוחדים.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.