Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

כ"ב עד ל' בכסלו

בין השנים כ"ה בכסלו 3 תקצ"ז שוחררה ירושלים. עם תום קיימת שהיא לחימה עיקשת ואין זה מתפשרת, הצליחו משפחת חשמונאי, עם מגוון אלפים רבים יהודים, בהשוואה מדי הסיכויים, להביס את אותם הצבא היווני ולשחרר את אותן ירושלים. ביממה הנו באו החשמונאים לחברה המקדש, ביקום שוהה בדרך נס את אותן הכד הקטן ששמונה זמן רב שמנו נתן. יום שלם משמש נולד הסביבה הראשוני שהיא חנוכה, החג האהוב שבו כל אחד חוגגים את הניצחון הגבוה מסוג קומץ לוחמים שנלחמו אודות הערכים והעקרונות שיש ברשותם וניצחו, וגם את אותו הנס השייך כד השמן בו הראה לכולם א-לוהים את אותו אהבתו וקרבתו.


* * *


באותו יכולה להאריך, כ-2000 שנים בהמשך, נכבשה ירושלים מחדש. הפעם לא שימשו אלו החשמונאים שכבשו את היישוב כל כך היוונים, אלא גם הבריטים מידי הטורקים. בשנת תרע"ח (1917) לפני גמר מלחמת הבריאה הראשונית כבשו הבריטים את אותה ירושלים בכל הטורקים וככה מיוצר לקיצו השלטון הטורקי במדינה.


נצחון משמש היווה חשוב מאוד נוסף על כך ליהודים, שכן השלטון הטורקי נקרא מושחת והשלטון הבריטי שהחליף את המקום נעשה באופן מסוים יותר טוב, וגם הוביל להצהרת בלפור שהיתה דבר בשיטת להקמת ארץ. נעים במדינה נמכר בשם נדיר בכך שעושים בה ניצול בטנקים, וככה היא הארץ היחידה מחוץ לאירופה המערבית אליה יגיעו הטנקים באותה משך.


* * *

ב- כ"ח בכסלו תש"ח (1947) הותקפה שיירת העשרה. הימים היו טרום מלחמת השחרור והערבים דחו את תכנית החלוקה שהיא האו"ם, שהותירה כ-30 יישובים מבחוץ לעיסוק המדינה היהודית, והחלו להתנכל לכלי הרכב שנסעו לכיוון גוש עציון. בעקבות כך הופסקה תנועת האוטובוסים מירושלים לגוש עציון ונסיעות לשם שימשו אך ורק לפי מסוג שיירות. ב-כ"ח בכסלו, לפני נר רביעי המתקיימות מטעם חנוכה, יצאה שיירה של עוד מכוניות מירושלים, שכללה שלושים נוסעים. השיירה הובילה אספקה: אפשר, מים, גז לבישול וכדו'. כשהגיעו לאיזור חלל לחם נפתחה אש ממקלע אוטומטי לעבר השיירה, ונתח מהנוסעים נפצעו. הינם התעופפו מהרכבים לדעת מחסה ולהשיב אש והטנדר האחרון נסע לאחור לרכוש עזר מתחנת המשטרה הבריטית בדירה לחם. בסיומה של תקופה באו להם חיילים בריטים והערבים נצרו רק את האש, אך לאחר שעזבו להזעיק עזרה, מאריך חודשה האש. הקצין הבריטי בנכס לחם התמהמה כחצי עת טרם יצא יחד כיתת שוטרים לו, מתקופת שרוב מומחי השיירה הנותרים בדירות מיד נהרגו. צבור חלל גדול מסוג ערבים שהגיע למקום החלו ב להתעלל בגופות ולשרוף את אותם המכונית.

לאחר זמן, הגיעו לדירה מספר אוטו האם כדאי להיות סופר סתם מטעם הבריטים, אבל הם ככל הנראה סירבו להתקרב את אותה הפצועים, ורק כעשרים רגעים מאוחר למעלה יכנסו האמבולנסים מירושלים שפינו אחר הפצועים.


עשרה מחברי השיירה נהרגו, והדבר המחיש לתושבי הסביבה שמלחמה ניכר עכשיו.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.