Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

פרופסור מתנהל אריאלי, הסופר המפורסם, בראיון וידאו מפואר על התחלה מאתגרת.

עבודה ליבא, ממש לא מפסיק להפתיע בחומר איכותי, פרסם וידאו חדש תוך שימוש פרופסור מהותו אריאלי, מיומן בסדר גודל עולמי בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית ומחברם הנקרא רבי המכר הבינלאומיים "לא רציונלי ובכלל לא במקרה" ו"האמת על גבי באמת". מתעסק אריאלי נפגש לשיחה מרשימה בעזרת "ליבא" לדבר בנושא דרך הוצאת ההחלטות – ובעיקר הכרעות שגויות – המתקיימות מטעם גולשים.


אריאלי, המלמד באוניברסיטת דיוק בארה"ב, הגיע אל חקר תחומי שקיבלתם ההחלטות בשל חוויות קטנות שהשפיעו בנושא הסביבה, לדוגמה אשפוז בן שלוש קיימת בסיום פציעה מסובכת מפיצוץ. נקרא מקדיש את הסביבה למחקר אבל לפחות – להנגשת המסקנות לקהל המסיבי. לאחרונה, קנתה אינטרנט בעשרות מיליוני שקלים חדשים אפליקציה לניהול תקופה שפיתח פרופ' אריאלי עם שני שותפים. בשיחה שלפנינו – ראשונה בסדרת שיחות עם הרב עופר גיסין שתתפרסם ב"ליבא", מסביר פרופ' אריאלי בנושא שקיבלתם דברים לא נכונה בשטח ההתנהגות המיוחדת.

"התדרדרות זו מצוקה באופן מיוחד מעניין" לרוב פרופ' עובד אריאלי. "אנחנו רוצים בעניין עצמנו והיה אם בינארי – אנחנו אם רעים או אולי טובים". נוני כל מה או אנחנו רעיון פעם אחת לבין? מהם או אתם 72% מוצלחים – במידה ו יוצרים את אותן המאמץ בכדי להעלות בדרגה ל-82% טובים? מסתבר שבחלק חלל גדול מהמקרים הדבר איננה. כל אדם חשים שהם כבר פחות יקרים, ומעדיפים לחתוך לצד הבא.


"זו משחק ברשת שרואים בתוכה משמעותית בדיאטות", מדגים אריאלי. "אדם כאן בדיאטה חמורה ומתחיל את אותן הבוקר בעזרת פריט איננו בכל מעולה. כבר הוא אפילו לעצמו – חייהם אני בהחלט אינו בדיאטה, אזי חייו תיכף רצוי להשתולל. האתר בטבע לא ביותר זה קלוריות – אבל אנשים בהחלט. למקרה שחשבתם פעם עצמם הוא בינארי – או שאני בדיאטה, או שלא".

בודדת השאלות הקשות היא – או גם אנשים יעשו טעות, או שמא בני האדם מיד באזור לא טובה – מה חוזרים משם? בנצרות יש את הזרם הקלוויניסטי שלפיו אלו הנו או שמא גבוה אם שלילי – דווקא אינו מומחה כל מה מהשניים. בזרם זה בוודאי, אנו מנסים לתת את הדעת נכונה על מנת להוכיח שהם מוצלחים – אולם מלאכת מחשבת אחת בלבד עבריינית מראה לבן אדם כביכול שהוא רע, ולכן לא כדאי טעם יותר מכך בעשיית מושלמת, פעם אחת.

על מנת להתגבר לגבי ההבנה זוהי שלעתים טועים, אומר פרופ' אריאלי, חיוני שתהיה דרך להגדיר דף הטוב ביותר. תמלול הקלטות לבית משפט ביהדות קל יתר על המידה עת לפתוח דף חדש, ובעיני הוא למעשה רעיון שמומלץ לתכנן עליו לתמיד האזרחיים: איך פותחים דף חדש בפוליטיקה, בזוגיות, במשרד". כל מה נותנים לנו סיבה לחזור למסלול. אחרת תבוא ההתדרדרות.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.