Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

דיאלוג מחכים ומרתק תוך שימוש האני המשמעותי שלכם.

העסק שלך מוכן לחלקו הגבוה של השנה?

בטח. יש צורך לכולם תפוחים ודבש, ואפילו דאגתי למקומות במעונו הכנסת לתפילות הימים הנוראים.

ומה בדבר שינוי?

איננו היה מירב בניה מחדש. הינו אותם המקומות משנה שעברה.

אני בהחלט מתעתד לשינוי בך. עבור ראש השנה העסק שלך אמור לראות מקרוב את מעשיך, ולתכנן מהם לרענן אחר ההתנהגויות השליליות של החברה.

איזה התנהגויות שליליות?

לדוגמה, דיבור יחד עם אבא או אימא שלנו בשיטה אינה מכובדת.