Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

בחג יישום מלאכה יש להמנע מ הרבה מאוד מצוות אך מנהגי חייהם מבליטים את אותם חשיבותו וייחודיותו השייך חודשים.

כמה עולה ספר תורה השבועות משמש חג בניגוד. לא מומלץ למקום מאנשי מקצוע ייחודיות כמו סוכה ונענוע 4 צורות בסוכות, או שמא ליל סיכום ומצה בפסח. הנו חג וזהו! [אמנם מזמן חלל המקדש הקריבו קרבן בעל שם טוב - שני הלחם]. המטרה לתופעה זו היא או שלא, מפני שעיקרו של חג משמש הוא למעשה שמקבלים התורה, כל אחד חוגגים את עצם הייחודיות שברשותנו כעם נבחר בשיתוף מקצועי ומשמעות.

הוא, צריך מנהגים רבים ומגוונים שמיוחדים לחג השבועות, וננסה במאמר נקרא לסכם אותם בדרך כלל .

הוראת בליל חודשים - יש עלינו נלהבים להישאר ערים מהמדה ליל חודשים, ולנצל את איכות החיים ללימוד מלאכה .

הטעם למנהג הנו הוא למעשה בגלל שביום כיצד מקבלים התורה תוך שימוש מדינה אינן השכימו משנתם לפני המעמד המרומם, והיה ניווכח שאינם רוצים כל כך בתורה. ולכן אנחנו נשארים מודעים מאוד הלילה לשפץ חיסרון הוא ולהראות את דרישותיו והשמחה בתורה .

אנו צריכים אוהבים להזכיר "תיקון ליל שבועות", ארגון הוראה מפואר לליל חודשים המכיל את הקטעים הפותחים והמסיימים את אותם פרקי התורה. המשמעות של המילה 'תיקון' בארמית הוא למעשה "קישוט", שכן תוך כדי אמירת השיפור "מקשטים" רק את התורה עבור נתינתה ביממה המחרת. שיפור נקרא גם כן מלשון "לתקן", אחר טעות הקימה המאוחרת. עליכם הנוהגים ללמוד אלמנטים מגוונים ולאו דוקא את אותן השיפוץ.

אכילת מאכלי חלב - רגילים לסעוד בחג השבועות מאכלי חלב. מוטל עלינו גורמים רבות לכך:


במתן מלאכה נצטוו בני ישראל אודות האופן שבה שוחטים בעלי חיים בדרך זו ש מותרים באכילה. מכיון לא רצוי שימשו מקצועיים בשחיטה, אכלו בינתיים מאכלי חלב . מחיר ספר תורה לזה צורכים מאכלי חלב בשבועות.

טעם משני נולד, שהתורה שניתנה בשבועות, נמשלה לחלב: "דבש וחלב באיזור לשונך" (שיר השירים) )ולכן בנוסף רגילים לבלוס מאכלים יחד עם דבש . (ראה נמצא להרחבה בענין אכילת מאכלי חלב.

קישוט מקום החדרת - היה מקובל לקשט את אותה בתי כנסת ישראל בצמחיה, זכר להר סיני שלבלב בזמן ביצוע מלאכה. ובנוסף מפני ששבועות הינו עת הדין לפירות האילן. עלינו שביטלו רק את המנהג להשתמש אילנות כדי אינם להידמות לחגי הנוצרים, ומקשטים בפרחים ועשבים אך ורק.

מגילת רות - בהרבה יותר קהילות קוראים בשבועות את אותו מגילת רות.

המגילה מספרת את אותם סיפורה הנקרא רות, גיורת מואביה שבדבקות ורצון פנימי חזק פעם נוספת בעלי חמותה, נעמי, לישראל והפכה להפריד מהעם היהודי. החוק המוכר שאמרה "באשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי וא-לוהיך א-לוהי" מסמל את אותה הדבקות והחיבור הייחודי לחיית המחמד לעם היהודי ולתורת מדינתנו. מצאצאיה הנו איתן המלך שנולד ונפטר בשבועות. מהסיפור המרתק לחיית המחמד אפשרי להוסיף בנושא רווח החשיבות מסוג התורה לכן מסירות נפש לאדיאלים.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.